เมืองสามหมอกลงนาม บ้านพี่เมืองน้องรัฐคะยา

b-3

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกการหารือ ในประเด็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง กับมุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับนายอู แอลพองฉั่ว มุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส่วนราชการและหอการค้า ผู้ประกอบการ จากเมืองลอยก่อ รัฐคะยาและ จ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุม ที่โรงแรมอิมพีเรียล ธารา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือเรื่องการค้า การลงทุน โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนนำสินค้ามาจำหน่าย

โอกาสนี้มีการลงนามบันทึกการหารือ ในประเด็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำร่าง mou ซึ่งเป็นร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐาน ได้รับความเห็นชอบการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง จากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกันในหลักการการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดยมุขมนตรีรัฐคยา จะได้นำเสนอรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พิจารณาต่อไป

มุขมนตรีรัฐคะยากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ต่อไปเมืองลอยก่อ รัฐคะยากับแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นเมืองพี่ เมืองน้องกัน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าจะผลักดันด่านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม ยกระดับเป็นด่านการค้าถาวรโดยเร็ว และในนามศูนย์สั่งการค้าชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน จะทำเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช. เพื่อให้ประชาชนในเมืองลอยก่อ รัฐคะยาสามารถเดินทางมาค้าขายและท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ ซึ่งเดิมมาได้เพียงอำเภอขุนยวมเท่านั้น/

ร่วมแสดงความคิดเห็น