กสอ.พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0

b-2-jpg

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่กลุ่มสตาร์ทอัพทั่วประเทศในปี 2560 กว่า 4 พันราย ตั้งเป้าพัฒนา 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่นด้านเกษตรและอาหารแปรรูป ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและการออกแบบ จัดสัมมนาพลิกธุรกิจ SMEs สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 มีผู้ประกอบการ SMEs 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกว่า 1,300 คน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย ดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงินกว่า 18 หน่วยงาน ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน และยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตและก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไปพร้อมกัน
โดยการสัมมนา “พลิกธุรกิจ SMEs สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0 ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”เพื่อถ่ายทอดแนวนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0 และตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 4 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วนและทั่วถึง จัดสัมมนาฯ ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาครวม 12 ครั้ง
สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบรวม 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ส่วนครั้งที่ 5-12 จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา อุบลราชธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ และส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานในแต่ละครั้งไม่ตํ่ากว่า 500 คน
การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 1,300 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการบรรยายถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใต้กรอบ Thailand 4..0 / Industry 4.0 / SME 4.0/ มาตรการส่งเสริม SMEs ในภาพรวม รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ( SME Rescue Center) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(Thailand Industrial Design Center) มีการนำเสนอกรอบภารกิจการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่ายภายนอกกระทรวง นำเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs ทางการเงิน พร้อมการเปิดบูธ เพื่อเผยแพร่บริการและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยในปี 2560 ตั้งเป้าหมายการสร้างและพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้มากกว่า 4,000 รายทั่วประเทศ ภายใต้งานประมาณปี 2560 กว่า 80 ล้านบาท
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาคเหนือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่น่าจับตามองพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ เนื่องจากมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาคการบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ในปี 2559 พร้อมด้วยกิจกรรม Plan To Biz และกิจกรรมเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี
พบว่ามีการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพในภาพรวมจำนวนกว่า 790 ราย โดยในพื้นที่ภาคเหนือจะเป็นห่วงที่มีศักยภาพและความพร้อมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีสตาร์ทอัพจำนวนมากในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่ม Chiang Mai Maker Club ที่เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี การออกแบบและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่ม Pinn Creatvive สตาร์ทอัพ มีความพร้อมด้านการดีไซน์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งนี้คาดว่าจากศักยภาพดังกล่าวในอนาคต จังหวัดเชียงใหม่จะเป็น “Startup District” หรือ เมืองแห่งสตาร์ทอัพได้อย่างมีศักยภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น