ลำพูนถกหัวหน้าส่วนฯ ติดตามสานนโยบายรัฐ

2-176

จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ก่อนเข้าวาระการประชุม ได้รับฟังการบรรยายธรรม โดย พระปลัดทนง ชยาภรโณ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์นํ้าดิบ ตำบลนํ้าดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่ดี และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ผู้เข้าร่วมประชุม ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัด ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 และปี 2560 การขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศกาลของขวัญปีใหม่ ของขวัญไทย OTOP ลำพูน การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณ หรือนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ภายในสำนักงานส่วนราชการจังหวัดลำพูน ผลการตัดสินโครงการ ZERO WASTE ชุมชนปลอดขยะ คาดหมายลักษณะอากาศพื้นที่จังหวัดลำพูน สรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2559 ของจังหวัดลำพูน การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2559-2560 ของจังหวัดลำพูน และการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
สำหรับการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ยังจัดงานตามปกติ โดยจะเน้นการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดลำพูน โดยให้งดกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ภาคบันเทิงทั้งหมด
สำหรับการจัดเตรียมแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัด ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาทกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ ขึ้นเป็นทางการ และมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงาน บุคคล ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียง และขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพนั้น จะต้องไม่พกพาอาวุธใดๆ งดการดื่มสุราระหว่างการเดินทาง ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าติดตัว รวมทั้งให้มีบัตรประชาชนติดตัวตลอดเวลา ผู้มีโรคประจำตัว ให้นำยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย โดยให้แจ้งการมีโรคประจำตัวให้ผู้ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่พยาบาลรับทราบ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบการมอบวุฒิบัตรแก่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 ให้แก่ นายชาคริต นพบุรี อาสาสมัครอำเภอบ้านโฮ่ง และ นางสาวศิรินันท์ อุ่นนินคำ อาสาสมัครอำเภอแม่ทา การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ให้แก่ นายสมาน พรมปัน เกษตรกรสาขาปราชญ์เกษตรกรดีเด่น และนายอดิศักดิ์ จันทะราชา เกษตรกรสาขาปราชญ์เกษตรกรผู้นำชุมชนและเครือข่าย และมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับสำนักทะเบียนอำเภอและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น