แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล

สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น