รมว.พาณิชย์ เปิดสัมมนา Mini Moc กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ที่ จ.เชียงใหม่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดสัมมนา Mini Moc กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ที่ จ.เชียงใหม่

วันนี้ (22 ธ.ค. 59) เวลา 09.30 น. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ” Mini Moc กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” ที่โรงแรม เลอเมอริเดียน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานตอบสนองปัญหาได้อย่างคล่องตัว ขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้เต็มศักยภาพ ภายใต้แนวคิดที่เน้น “ประสิทธิภาพฉับไว ใกล้ชิดประชาชน” ที่จะมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจในระดับจังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รมว.กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า พาณิชย์ภาคทั้ง 7 แห่ง ได้น้อมนำหลักทรงงานมาปรับใช้ โดยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ต้องมองให้เห็นถึงจุดเด่น และศักยภาพที่แต่ละจังหวัดจะนำมาเชื่อมโยงให้เกื้อกูลกันได้ เพื่อตอบสนองตลาด ทั้งภายในและประเทศโดยรอบ และใช้กลไกตลาดแบบประชารัฐ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน รวมทั้งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน 3 ระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับต่างประเทศ เพื่อประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น