ปปช.เตือนข้าราชการ รับของขวัญปีใหม่ระวัง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า ได้เน้นยํ้าให้ ปปช.ทุกจังหวัดขอความร่วมมือและแจ้งเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรา 103 รับของขวัญปีใหม่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นช่วงที่กลุ่มองค์กร และบริษัทเอกชน จะมีการส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่
เพราะปรากฎมีการฝ่าฝืน มีข้อร้องเรียน ในลักษณะ ช่องทางต่างๆ มายังปปช.เป็นจำนวนมาก กรณีเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ซึ่งห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าตำแหน่งใดจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด เจ้าหน้าที่ของรัฐ หากฝ่าฝืนอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดมีโทษทางวินัยและอาญา

ร่วมแสดงความคิดเห็น