อบจ.ลำพูน นำคณะสตรีแม่บ้านศึกษาดูงาน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

อบจ.ลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน นำกลุ่มสตรีแม่บ้าน รวม 315 คน เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ สร้างพลังศรัทธาวิถีครูบางานหน้าหมู่กับการพัฒนาจังหวัดลำพูน และจะเดินทางไปกับคณะจังหวัดลำพูน เพื่อเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 7 มกราคม 2560 และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า นอกจากคณะของกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรที่จะเข้าร่วมรับการอบรมฯ จะได้รับความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้กับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันในด้านการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงกันแล้ว ยังจะได้เข้าศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย อันเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ตลอดมา
ได้กำหนดนโยบายและมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชน ได้มีการศึกษาหาความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต เพื่อนำเอาสิ่งใหม่ๆ และแนวทางตาม พระราชดำริมาปรับใช้กับชีวิต เพื่อสร้างครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกล่าวอีกว่า ที่สำคัญตามแนวทางการสร้างพลังศรัทธาวิถีครูบางานหน้าหมู่กับการพัฒนาสังคมของจังหวัดลำพูน ที่ตนเองได้มุ่งเน้นให้ทุกชุมชนหมู่บ้านได้ยึดหลักวิถีครูบา ด้านการทำงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่และทำงานเพื่อสังคม ซึ่งผลที่จะได้รับนั้นคุ้มค่ากับการทำงาน เนื่องจากการเสียสละแรงกาย แรงใจ และใช้พลังแห่งความศรัทธา จะสร้างงานให้กับพื้นที่แต่ละแห่ง ให้ทุกฝ่ายเกิดการรับผิดชอบร่วมกันเป็นอย่างดี และเนื้องานออกมาสมบูรณ์แบบเพราะทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิดร่วมสร้างและร่วมกันทำ ผลงานจึงออกมาได้ดีเป็นที่พอใจของทุกๆ ฝ่าย ซึ่งการที่คณะจะได้ไปศึกษาดูงานครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อครอบครัวและชุมชน ได้เป็นอย่างดี ดร.นิรันดร์ กล่าว
นิราศ เวียงพิงค์…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น