เมืองเจ้าแม่ระดมกึ๋น…จูงมือกำนัน- ผญบ.เป็นแกนนำในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

จังหวัดลำพูนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันไฟป่า ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมุ่งเน้นให้ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแกนนำ ในการ สร้างความตระหนักถึงปัญหา และ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่

วันนี้ ( 11 มกราคม 2560 ) ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันไฟป่า ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อย่างเข้มข้น โดยมีกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน จากทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่ทา ร่วมประชุม จำนวน 70 คน มี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน , วิทยากร จากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดลำพูน มาให้ความรู้แก่ ผู้ร่วมประชุม

สำหรับ การเตรียมการป้องกันไฟป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ของจังหวัดลำพูน มี 5 มาตรการ คือ 1 . การควบคุมการเผาในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด มีการออกประกาศจังหวัดควบคุมการเผา ประชุมชี้แจงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารนโยบายจากระดับจังหวัดสู่ระดับปฏิบัติ , 2 . การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าไม้ มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ มีการจัดทำแผนจักการเชื้อเพลิงอย่างบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานป่าไม้ อปท. และภาคเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บำรุงรักษาแนวกันไฟ , 3 .ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างอำเภอ อปท. และหมู่บ้าน โดยเร่งรัดดำเนินการในพื้นที่ตำบลที่มีความเสี่ยงสูง จัดตั้งเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่มีความเป็นรูปธรรม มาตรการที่ 4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก/ความตระหนัก โดยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สู่กลุ่มเป้าหมาย และประกาศตามหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ในรูปแบบนิทรรศการที่เข้าใจง่าย และ มาตรการที่ 5. การอำนวยการและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดตั้งศูนย์ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน การเกิด Hot spot ที่ตรวจพบโดยดาวเทียม การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10สภาพการพยากรณ์อากาศประจำวัน เกิดเหตุไฟไหม้ใช้ข้อมูล Hot spot ร่วมกับการแจ้งเหตุของประชาชน

ผอ. สำนักงานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เกิดจากสาเหตุการเผาในพื้นที่ต่างๆ จังหวัดลำพูน จึงได้จัดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันไฟป่า ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อสื่อสารถ่ายทอดนโยบายจากรัฐบาลและจังหวัดลำพูน ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูนตั้งแต่ต้นฤดูกาลหมอกควัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น