ประชุม ” การจัดทำเอกสารทางวิชาการ และประเมินผลงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมปฏิบัติการ ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ” การจัดทำเอกสารทางวิชาการ และประเมินผลงาน” โดยมี นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมปฏิบัติการ ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ” การจัดทำเอกสารทางวิชาการ และประเมินผลงาน” เพื่อปรับแนวทางการประเมินผลงานวิชาการของทุกสายงานให้สอดคล้องกับลักษณะของการทำงานที่มุ่งเน้นความเป็นวิชาชีพ ความชำนาญประสบการณ์ของบุคคลและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการดำเนินการอย่างถูกกต้องตามกระบวนการบริหารงานบุคคลที่กำหนด และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางวิชาการ การประเมินผลงานระดับชำนายการและขอรับเงินประจำตำแหน่งให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และรับรู้แนวทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในสายงานต่างๆ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ และเภสัชกร ในสังกัดโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 100 คน

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรซึ่งเป็นผู้อ่านเอกสารทางวิชาการในสายงานวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ นางศรีเพ็ญ วิทิตานนท์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลฮอด,นายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล เภสัชกรชำนายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, น.ส.สุนทรี มูลรินต๊ะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครพิงค์ (สายงานรังสีการแพทย์), นางจุรี กสินฤกษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์, นางรีรชา เหมืองอุ่น นักกิจกรรมบำบัดชำนายการ โรงพยาบาลนครพิงค์, นายพิชัย ปาพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์, นายเกรียงไกร ยอดเรือน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวกนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติชำนาญการ วิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น