ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตฯ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อแก้ปัญหา สุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายมนตรี นามมงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) โรงพยาบาลสวนปรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจติที่ 1 กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภาพจิต สร้างความรู้ ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชน โดยมี เจ้าหน้าที่สุขภาพจิตจากโรงพยาบาลชุมชน และเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงใหม่และลำพูน เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน

การสัมมนาประกอบด้วย การชี้แจงกรอบการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในระบบบริการ ปฐมภูมิ จากคุณชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย, คุณสุรินทร อิวปา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Technology of Participation : TOP), คุณวงศ์พรรณ์ มาลารัตน์ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ บรรยายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ “ความสุข 5 มิติ”

และช่วงบ่าย คุณอรทัย เจียมดำรัส นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ บรรยายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มวัยทำงาน, คุณศรัญญา พรมเสนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บรรยายแนวทางการ
ดำเนินงานมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 50 คนเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น