สพม.34 สัมมนาขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นความรับผิดชอบการประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยให้บุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ในการนี้ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ตาม EB 1- EB 11 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น