เชียงใหม่ จัดงาน “วันครู ประจำปี 2560 ” อย่างยิ่งใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โอกาสนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารวันครูของประธานคณะกรรมการคุรุสภา ณ .ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 10, 000 คน เข้าร่วมในพิธี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทว่า ในโอกาสวันครูที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง คือ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันสำคัญของครู วันที่ศิษย์ทุกคนพึงระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ได้อบรม สั่งสอน โดยมุ่งหวังให้ศิษย์ของครูเป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และที่สำคัญที่สุดเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ครู มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เพราะศิษย์จะมีคุณภาพ ศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ ดี เก่ง สุข เพียงใดนั้น ทุกสังคมยอมรับว่า ครู เป็นผู้มีส่วนสำคัญที่สุด ดังนั้น ความรู้ความสามารถของครูจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของประเทศชาติ

และขอ แสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู และ ผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่ศิษย์อย่างเต็มความรู้ความสามารถมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีสำหรับครูที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลด้านต่าง ๆ ในวันนี้ ขอให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้สมกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ พร้อมกับกล่าวอำนวยพรให้กับครูผู้ร่วมงานทุกคน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชียงใหม่ ร่วมงานวันครูประจำปี 2560

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปีพุทธศักราช 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2500 และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยมีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ ที่เรียกว่า “คุรุสภา” เป็นหน่วยงานที่จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกในส่วนกลาง ซึ่งการจัดงานวันครู ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 60 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน

สำหรับขวัญวันครู พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามอบ ให้แก่คุณครูทุกท่านเป็นปีที่สองความว่า “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” โดยการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ คุรุสภาได้กำหนดให้ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้นำหลักในการจัดงาน โดยประสานแนวทางการจัดงานวันครูไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด ร่วมกันจัดงานวันครูทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมและ เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560 ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญา และชุมชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสียสละของครูที่มีต่อสังคม รวมทั้งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา One Slogan One School เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของงานวันครู และความภาคภูมิใจในความเป็นครู

การจัดงานวันครูครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตลอดจนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีการจัดงานวันครูในวันนี้

โดยนอกเหนือจากการจัดให้มีพิธีถวายความอาลัย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป, การประกอบพิธีการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมควรได้รับคำขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น