พ่อเมืองแพร่แจง โครงการหมู่บ้าน

พ่อเมืองแพร่ เผยความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสน หลังเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า 600 โครงการ เป็นเงินกว่า 135 ล้านบาท พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้ ชูผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาและข้อร้องเรียนใดๆ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมู่บ้านละ 250,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความแตกต่างด้านรายได้ของประชาชน พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาค ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน หรือการดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 708 หมู่บ้าน จำนวน 804 โครงการ วงเงิน 176,935,200 บาท แบ่งเป็น โครงการด้านสาธารณประโยชน์ 758 โครงการ, ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 30 โครงการ และด้านสังคม 16 โครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 616 โครงการ งบประมาณ 135,810,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.76 และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 188 โครงการ งบประมาณ 41,125,065 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.24 ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาข้อร้องเรียนในโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น