เปลี่ยนนาข้าวปลูกพืชครบวงจรใช้น้ำน้อย ทำอย่างไรถึงสำเร็จไปดูกัน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 ม.ค.60 ที่สวนพืชไร่สวนผสมครบวงจรของนางจินตนา กันทะวงศ์ “บ้านบวกค้าง”หมู่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.บุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง น.ส.พีรดี เหมวิรัช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอสันกำแพงและคณะ ได้ต้อนรับคณะและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการ

ทางด้านนางแจ่มจันทร์ เกษตรอำเภอสันกำแพง ได้เปิดเผยว่า ไร่พืชผสมใช้น้ำน้อยของ นางจินตนา ซึ่งปลูกพืชครบวงจรเป็นพืชล้มลุกทุกชนิดซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้วประมาณ 4 ไร่ ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชผักเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ระบบน้ำหยด(น้ำน้อย) และเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินของเกษตรกร smart farmer นับว่าเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถมาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น