ธ.ก.ส.คืนดอกเบี้ยให้ เกษตรกรที่มีประวัติ จ่ายหนี้ดีกว่า 15.50 ล.

ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกร ที่มีประวัติชำระหนี้ดีแล้ว 11,782 ราย วงเงินกว่า 15.50 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินคืนโดยตัดชำระเงินกู้ของเกษตรกร ที่ยังมีหนี้เหลืออยู่ จำนวน 12.63 ล้านบาท และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ที่ไม่มีหนี้คงเหลือ จำนวน 2.87 ล้านบาท

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2560 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง ได้จ่ายเงินคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ตามโครงการชำระดีมีคืน ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 11,782 ราย วงเงินรวม 15.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินคืนโดยตัดชำระเงินกู้ของเกษตรกร ที่ยังมีหนี้เหลืออยู่ จำนวน 12.63 ล้านบาท และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ที่ไม่มีหนี้คงเหลือ จำนวน 2.87 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการชำระดีมีคืน จะต้องมีหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยคืน จำนวนทั้งสิ้น 64,490 สัญญา โดย ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ที่มาชำระหนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ โดยจะนำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่ก่อน หากมีจำนวนเงินเหลือ หรือลูกค้าไม่มีหนี้เงินกู้คงเหลือแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าต่อไป ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 698 ล้านบาท เป็นการจ่ายคืนโดยตัดชำระเงินกู้ของเกษตรกร ที่ยังมีหนี้เหลืออยู่ จำนวน 518 ล้านบาท และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ที่ไม่มีหนี้คงเหลือ จำนวน 180 ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการที่รัฐบาลดำเนินการผ่าน ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกษตรกรทุกประเภท และช่วยลดภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี จำนวน 2.2 ล้านราย ทั้งนี้ ธ.ก.ส. คาดว่าจะสามารถโอนเงินคืนให้แก่เกษตรกรได้ครบทุกราย ภายในเดือนตุลาคม 2560 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!