เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโฮ้งนอก ต.แม่แรม

ผู้ใหญ่บ้านบ้านโฮ้งนอกส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเก่าจัดทำแปลงและโรงเรือนสาธิต ปลูกพืชผักไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ หวังเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรของหมู่บ้าน และยึดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม นายชุมพร เนตรธนู กำนันตำบลแม่แรม นายประสงค์ คำอยู่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโฮ้งนอกหมู่ 10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ น้อมเกล้านำเอาแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในพื้นที่ของหมู่บ้าน เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว และโดยส่วนใหญ่จะทำนา ทำสวนผักเป็นหลัก

การเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านจึงเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้จักการประกอบอาชีพที่ผสมผสาน โดยใช้ศูนย์ฯของหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่แรม เกษตรอำเภอ และปราชญ์ท้องถิ่น ภายในศูนย์จะส่งเสริมการเรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่กระดูกดำ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ห่าน นกกระทา การทำนาข้าว ถั่วเหลือง ผักสวนครัว ผักกางมุ้งปลอดสารพิษ การปลูกมะเขือญี่ปุ่น ปลูกกล้วย การเพาะถั่วงอก นํ้าส้มควันไม้ การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านโฮ้งนอกเดิมที่ปิดการเรียนการสอนไปแล้วมาปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน

นายประสงค์ คำอยู่ ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า บ้านโฮ้งนอกเป็นหมู่บ้านที่ทำการเกษตร เป็นอู่ข้าวอู่นํ้าอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีผลผลิตทางการเกษตรป้อนสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่นข้าวและผักต่างๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำการเกษตรพืชชนิดเดียว หากหมดฤดูก็ต้องรอให้ถึงฤดูกาลให้หรือปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน ทำให้รายได้ขาดช่วงไป จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ โดยการรวมกลุ่มกันทำและต่อยอดขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ของตนเอง นอกจากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและหมุนเวียนตลอดทั้งปี ผลพวงยังเกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น