ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวผลประกอบการปี 2559 และกลยุทธ์ในปี 2560

พัชร สมะลาภา รองกก.ผจก.อาวุโส สุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ และนพวรรณ เจิมหรรษา รองกก.ผจก. ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวผลประกอบการปี 2559 และกลยุทธ์ในปี 2560 ของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ และสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคล ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น