ผลโพลล์ชี้นักท่องเที่ยวจีนเห็นด้วย กับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ

ตัวโปรยหน้า16….ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผลจากการเร่งแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจีน น่าจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญในครั้งนี้ จะช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวมีคุณภาพมากขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และสร้างภาพลักษณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นในสายตานักท่องเที่ยวจีน อีกทั้งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มีความประทับใจ และเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปน่าจะเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินการใช้จ่ายสะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองยังสามารถขยายตัวได้ ในขณะที่ กลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ยังมีแนวโน้มหดตัว อย่างไรก็ดี การหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ในปี 2560 น่าจะผ่อนคลายลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ 4.88-4.98 ล้านคน หดตัวร้อยละ 0.4 ถึงขยายตัวร้อยละ 1.6 จากในช่วงครึ่งแรกของปี 2559

ผลสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 83.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยมองว่า น่าจะส่งผลให้การให้บริการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ในไทยมีคุณภาพขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 98.0 มองว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่จะกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซ้ำอีกแน่นอน มีร้อยละ 65.5 โดยส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวด้วยตนเอง

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยบริษัทนำเที่ยวอาจต้องเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นต้น ที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องการการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ในขณะที่ ธุรกิจโรงแรมอาจทำการตลาดไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น หรืออาจเจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตในปีนี้ เช่น รัสเซีย อาเซียน เป็นต้น

แม้มุมมองของนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยยังเป็นไปในทิศทางบวก แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวต้องปรับตัว ทั้งนี้ การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ลดลง แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยแล้ว แต่หากเทียบกับฐานจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอย่างคึกคักในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ที่เติบโตถึงร้อยละ 22.3 จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีโอกาสหดตัวหรือขยายตัวได้เพียงเล็กน้อย

ผลสำรวจชี้นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ มองว่า การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลให้การท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ในไทยมีคุณภาพขึ้น อีกทั้งมองไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวอันดับ 1

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ที่ท่าอากาศยานสองแห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางผ่านเข้ามายังประเทศไทย ผลสำรวจประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 83.4 มองว่า การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญส่งผลให้การให้บริการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ในประเทศไทยมีคุณภาพยิ่งขึ้น
25-01-2560 13-54-19

จากการสอบถามความคิดเห็นถึงข่าวการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญของทางการไทยที่ร่วมมือกับทางการจีน พบว่า กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 64.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทราบถึงข่าวการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 35.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่ทราบข่าว

และเมื่อสอบถามถึงมุมมองต่อการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 83.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยมองว่า น่าจะส่งผลให้การให้บริการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ในประเทศไทยมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 15.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ไม่แน่ใจถึงผลของการจัดระเบียบ

นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 8 ตอบรับมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) จากในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะสั้น 3 เดือน (วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น

ผลสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 85.6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ทราบถึงมาตรการยกเว้นวีซ่า และมาตรการปรับลดค่าธรรมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 14.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่ทราบถึงมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 67.8 ระบุว่า มาตรการดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างสัดส่วนร้อยละ 32.2 ระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

นักท่องเที่ยวจีน มองว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย … ร้อยละ 65.5 จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยซ้ำแน่นอน โดยส่วนใหญ่จะเลือกท่องเที่ยวด้วยตนเอง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 98.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มองว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลสำรวจในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 94.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครั้งแรกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้ เป็นการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์สัดส่วนร้อยละ 61.0 และท่องเที่ยวด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 39.0

อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นครั้งที่สองขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 22.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นการท่องเที่ยวด้วยตนเองสัดส่วนร้อยละ 61.1 และเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์สัดส่วนร้อยละ 38.9

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า จะเลือกเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซ้ำอีกในอนาคตแน่นอน มีสัดส่วนร้อยละ 65.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลสำรวจในปีที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แน่ใจมีสัดส่วนร้อยละ 29.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างที่จะไม่กลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอีกมีสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างที่จะเลือกเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซ้ำอีกในอนาคตสัดส่วนร้อยละ 87.3 ระบุว่า จะเลือกท่องเที่ยวด้วยตนเองสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งหน้า ในขณะที่ กลุ่มที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซ้ำกับกรุ๊ปทัวร์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.7

ผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวปรับตัว

จากผลสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย มองว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้ทัศนคติในการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญน่าจะส่งผลให้การให้บริการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ในประเทศไทยมีคุณภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผลสำรวจยังสะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซ้ำเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยมีแนวโน้มเลือกท่องเที่ยวด้วยตนเอง

จากผลสำรวจสะท้อนถึงมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ยังเป็นไปในทิศทางบวก พร้อมกับชี้ให้เห็นเทรนด์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้การจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญที่ผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ดี ผลจากการเร่งแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจีน น่าจะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญในครั้งนี้ จะช่วยให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวมีคุณภาพมากขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และสร้างภาพลักษณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นในสายตานักท่องเที่ยวจีน อีกทั้งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์มีความประทับใจ และเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไปน่าจะเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินการใช้จ่ายสะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทนำเที่ยว และธุรกิจโรงแรม ที่จะต้องปรับตัว โดยบริษัทนำเที่ยวอาจต้องเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นต้น ที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องการการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว รวมถึงบริษัทนำเที่ยวอาจนำเสนอแพ็คเกจทัวร์ที่ประกอบด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจีนแต่ละกลุ่ม

ในขณะที่ ธุรกิจโรงแรมที่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน อาจปรับกลยุทธ์จากเดิมที่เน้นการพึ่งพิงลูกค้าจากบริษัทนำเที่ยว โดยหันมาทำการตลาดยังนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น หรืออาจเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเติบโตในปีนี้ เช่น รัสเซีย อาเซียน เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก

ไตรมาสแรกมีเทศกาลตรุษจีนหนุน รวมถึงการหดตัวของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ผ่อนคลายลง คาดครึ่งแรกปี’ 60 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวร้อยละ 0.4 ถึงขยายตัวร้อยละ 1.6

สำหรับทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ยังมีเทศกาลตรุษจีนเป็นปัจจัยหนุนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย แม้ว่าผลจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญในปีที่ผ่านมา จะยังส่งผลกระทบต่อเนื่องให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ยังหดตัว แต่มองว่าการหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์น่าจะเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน 2559 และสถานการณ์การหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ในปี 2560 น่าจะผ่อนคลายลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสามารถทำการตลาด โดยอาศัยมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า และการปรับลดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนได้ ทั้งนี้ ยังต้องจับตาการต่ออายุมาตรการวีซ่าที่จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ออกไปอีก 3 เดือน โดยหากภาครัฐมีมติต่ออายุมาตรการดังกล่าว ก็น่าจะช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป25-01-2560 14-00-32

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ 4.88-4.98 ล้านคน หดตัวร้อยละ 0.4 ถึงขยายตัวร้อยละ 1.6 จากในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีโอกาสหดตัวหรือขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยดังกล่าว เป็นผลมาจากฐานจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอย่างคึกคักในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ที่เติบโตถึงร้อยละ 22.3 จากปีก่อนหน้า

สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองยังสามารถขยายตัวได้ ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ยังมีแนวโน้มหดตัว โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นจังหวะสร้างรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 นี้ น่าจะเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ทั้งบริษัทนำเที่ยว และธุรกิจโรงแรม น่าจะยังคงตรึงราคาบริการต่างๆ ไว้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 นี้ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวควรจะใช้กลยุทธ์การสร้างความคุ้มค่า ด้วยการให้บริการเสริมต่างๆ นอกเหนือจากแพ็คเกจการให้บริการตามปกติ หรืออัพเกรดการให้บริการต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนตัดสินใจเลือกใช้บริการ และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!