สพล.เชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษา ระดับ ป.ตรี ปี 60 ทั้ง 3 คณะที่สอน สมัครถึง 28 มี.ค.

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ แจ้งว่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ประเภททั่วไป) โดยเปิดรับทั้ง 3 คณะ อาทิ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และศิลปศาสตร์

ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับสมัคร

1.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬารับจำนวน 31 คน 2.สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนวน 56 คน

1.2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 1.สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา รับจำนวน 47 คน 2.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ รับจำนวน 23 คน

1.3 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 1) สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) รับจำนวน 50 คน 2) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) รับจำนวน 35 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการเรียนในภาคเรียนสุดท้าย 2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี 2.4 กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก หน่วยงานต้นสังกัดไปแสดง

กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือก 3.1 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-28 มีนาคม 2560 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th 3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th และติดประกาศหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3.3 สอบคัดเลือก วันที่ 1-2 เมษายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (200 คะแนน) วันที่สอบ รายการคะแนน เวลาสอบ วันที่ 1 เม.ย.60 -ความรู้ทั่วไป -ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ – สัมภาษณ์ 100 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน 09.00-10.30 น. 11.00-12.00 น. 13.00-17.00 น. 2 เม.ย.60 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (6 รายการ) 1.วิ่ง 50 เมตร 2.งอตัวข้างหน้า 3.วิ่งเก็บของ 4.ยืนกระโดดไกล 5. ลุก-นั่ง 30 วินาที 6.วิ่ง 800 เมตร (ญ) / วิ่ง 1,000 เมตร (ช) 30 คะแนน 09.00-17.00 น.

คณะศิลปศาสตร์ (200 คะแนน) วันที่สอบรายการ คะแนน เวลาสอบ 1 เม.ย.60-ความรู้ทั่วไป -ความรู้พื้นฐานด้านศิลปศาสตร์-สัมภาษณ์ 100 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน เวลา 09.00-10.30 น. 11.00- 12.00 น. 13.00-17.00 น. วันที่ 2 เม.ย.60 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (6 รายการ) 1.วิ่ง 50 เมตร 2.งอตัวข้างหน้า 3.วิ่งเก็บของ 4.ยืนกระโดดไกล 5.ลุก-นั่ง 30 วินาที 6.วิ่ง 800 เมตร (ญ) / วิ่ง 1,000 เมตร (ช) 30 คะแนน เวลา 09.00-17.00 น.

คณะศึกษาศาสตร์ (260 คะแนน) วันที่สอบ วันที่ 1 เม.ย. -ความรู้ทั่วไป -ความรู้พื้นฐานด้านพลศึกษาและสุขศึกษา -วัดแววครู สัมภาษณ์ 100 คะแนน 60 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน เวลา 09.00- 10.30 น. 11.00-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.30-17.00 น. 2 เม.ย.60 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (6 รายการ) 1.วิ่ง 50 เมตร 2.งอตัวข้างหน้า 3.วิ่งเก็บของ 4.ยืนกระโดดไกล 5.ลุก-นั่ง 30 วินาที 6.วิ่ง 800 เมตร (ญ) / วิ่ง 1,000 เมตร (ช 30 คะแนน 09.00-17.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวันที่ 7 เมษายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่และติดประกาศหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 10-11 เมษายน 2560 การสมัคร กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก “ตกลง” พิมพ์ใบสมัครจากระบบ แล้วนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือฝ่ายการเงิน และบัญชีของวิทยาเขต ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

กรณีชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้จากระบบ ภายหลังการชำระเงินแล้ว 3 วัน นำรูปถ่ายของผู้สมัครติดธนบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่เข้าสอบ-กรณีชำระเงินผ่านฝ่ายการเงินและบัญชีของวิทยาเขต เมื่อชำระเงินแล้วนำใบเสร็จไปแสดงที่คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา และรอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากคณะ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในวันที่เข้าสอบ ผู้สมัครต้องเตรียมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มาเพื่อติดบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบด้วย การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องยกเลิกการสมัครครั้งแรกก่อนจึงจะสมัครครั้งต่อไปได้ และต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ใหม่ทั้งหมด (ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก) วิทยาเขตจะไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หลักฐานการสมัคร ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ (ตามข้อ 6.2) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท จากงานการเงินของวิทยาเขต จากธนาคารกรุงไทย สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

การชำระค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 100 บาท ค่ากิจกรรม และค่าเครื่องแต่งกายจำนวน 4,200 บาท (โดยประมาณ) หลักฐานการรายงานตัว รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และ มารดา อย่างละ 1 ฉบับ หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น