มช. – NECTEC ลงนาม ตั้งศูนย์ฯอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มช. และ NECTEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีผู้บริหาร นักวิจัยจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ NECTEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งพัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ เช่น แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีพิมพ์ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์พิมพ์ได้ รอยต่อพีเอ็นพิมพ์ได้ เทอร์โมอิเล็กทริกพิมพ์ได้ ฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลาด และวัสดุทางการแพทย์สามมิติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือของสององค์กรที่มีศักยภาพในการทำวิจัยเรื่องดังกล่าว

ศูนย์แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นงบดำเนินการ ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนกับแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น