สกุ๊ปหน้า1…เชียงใหม่ปูพรม ห้ามเผาเด็ดขาด

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2560 อย่างใกล้ชิด เป็นประจำทุกวันจันทร์ ที่ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงนี้ เป็นช่วงการรณรงค์ สร้างความเข้าใจแก่ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง อบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยเฉพาะใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน (อสม.) เดินสายเคาะประตูบ้าน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และขอความงดเผาช่วงเฝ้าระวัง 60 อันตราย

ด้าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ ได้นำเทคโนโลยี เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาโดยนำจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายวัชพืชให้เร็วขึ้น การเปลี่ยนเศษข้าวโพดที่ได้จากไซเลมสำหรับเลี้ยงสัตว์, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และการให้การศึกษา ตลอดจนจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2559

ขณะเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ และ สวทช. ที่จะจัดประชุมให้ความรู้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2560

จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศช่วงเฝ้าระวัง 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์–20 เมษายน 2560 โดยจะดำเนินมาตรการเข้มข้น ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด

“ในช่วง 10 วันก่อนการประกาศ ต้องกระตุ้น ให้ชาวเชียงใหม่เกิดการรับรู้ตื่นตัวก่อนฤดูหมอกควัน การแก้ไขปัญหาคนเชียงใหม่ทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ลำพังส่วนราชการฝ่ายเดียว คงแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด คนเชียงใหม่ทุกส่วนต้องช่วยกัน และต้องทำพร้อมกันทั้ง 4 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบนที่อยู่ใกล้เคียง เพราะหมอกควันที่ลอยมาจากที่อื่นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จังหวัดเองก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้ ชาวบ้านไม่รู้กลายเป็นปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างคนในเมืองและคนชนบท”

ด้าน นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน เกิดลมผวน ลักษณะลมอ่อนตัว ช่วงเช้าเป็นลมเหนือพัดมาจากจังหวัดเชียงราย พัดเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ พอช่วงสาย จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ ตอนเย็นจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจาก เป็นช่วงเริ่มปรับเปลี่ยนฤดูกาล ซึ่งในความเป็นจริงช่วงนี้จะเป็นลมใต้พัดมาจากจังหวัดลำพูน ลำปาง เข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากการที่ Gistda ได้ใช้ดาวเทียมตรวจจับจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559-5 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน Hotspot สะสม จำนวน 38 จุด ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่เกิดขึ้นถึง 180 จุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น