ผลการประกวด ทูบี 1 ภาคเหนือ

ผลการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนพระองค์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนอีกด้วย

สำหรับการประกวดระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในระดับต้นแบบ ในระดับดีเด่นประจำปี ครบทั้ง 17 จังหวัด ส่วนชมรมฯ ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 107 ชมรม โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด ในภาคเหนือ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี 2560 ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับทอง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุตรดิตถ์ ประดับเงิน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำปางจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพะเยา กลุ่มดีเด่น ประดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ได้แก่จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี 2560 ได้แก่ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย ระดับทอง ได้แก่ชุมชนตำบลน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนป่าลาน และจังหวัดเชียงราย ระดับเงิน ได้แก่ ชุมชนบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์ และชุมชนมหาชัย จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือประจำปี 2560 ได้แก่ ชุมชนบ้านดินดำดอนแก้ว จังหวัดเชียงราย ชุมชนประดู่งาม จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ยจังหวัดสุโขทัย ชุมชนตำบลแม่ระกา จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนบ้านอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี 2560 ได้แก่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ระดับทองโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง และโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือประจำปี 2560 ได้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเพชรรักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชรเข้าสู่การประกวดระดับประเทศประจำปี 2560 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระดับทอง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ระดับเงิน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปปส.และกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันโครงการ TO BE NUMBER ONE มีสมาชิกเยาวชนทั่วประเทศกว่า 25 ล้านคน มีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น 3 แสนกว่าคน โดยสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ และดูแลช่วยเหลือกันภายใต้ชมรม TO BE NUMBER ONE แล้วกว่า 3,456 ชมรม การประกวดผลงานเป็นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลดี ซึ่งหน่วยงานหลักในโครงการได้รับสนองแนวพระดำริมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น