ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อ ผ่านระบบสหกรณ์

ธ.ก.ส.” คาดปล่อยสินเชื่อ 1 แสนล้าน ผ่านระบบสหกรณ์ หลังลงนามเชื่อมโยงข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหนุนสมาชิกทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวภายหลัง พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่า การร่วมลงนามในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาความเข้มแข็งและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิก การทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาฐานข้อมูล โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงาน สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เน้นกลยุทธ์ “พัฒนานำ อำนวยสินเชื่อตาม สร้างความเข้มแข็ง ตรวจสอบได้” พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์รองรับให้ตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างโอกาสให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในปีบัญชี 2560 จำนวน 100,000 ล้านบาท

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย สถานะของสหกรณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจการจัดชั้นมาตรฐาน พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนทางด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรของเกษตรกรมีความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะช่วยสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของ กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้อมูล การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย ไปจนถึงสนับสนุนทางด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอยู่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการ ทำงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น