เดินหน้าพัฒนากลุ่ม โอท็อปเป็นมืออาชีพ

พช.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อป เป็นมืออาชีพให้มีทั่วประเทศ พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น ตั้งเป้าสินค้าโอท็อปทะลุ 2 แสนล้านบาท ในปี 62

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอท็อป ในปี 2560 พช.ยังคงเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมถึงสร้างเทรดเดอร์ หรือผู้ประกอบการมืออาชีพให้มีทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เทรดเดอร์ที่ดีจำเป็นต้องมีความสามารถเป็นได้ทั้งหลงจู๊ ผู้รวบรวมสินค้า กระจายสินค้า บริหารจัดการสินค้า ดูแลคุณภาพ ดูแลด้านการเงินจัดสรรปันส่วนให้แก่ชาวบ้านได้ ขณะนี้เป็นสิ่งที่ขาดมากที่สุด ทำให้ศูนย์โอท็อปหลายแห่ง ประสบภาวะการขาดทุน ทำให้ชาวบ้านผลิตแล้วขายไม่ได้ ดังนั้น พช.ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ ให้ประชาชนในเศรษฐกิจฐานราก จากเดิมตั้งไว้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12% เป็นปีละ 18-22% เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดจำหน่ายปีละ 2 แสนล้านบาท ภายในปี 2562

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในปี 2560 พช.จะมุ่งเน้นการสร้างเทรดเดอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการรวบรวมสินค้าตามความต้องการตลาด อย่างกรณีที่ผ่านมามีห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้องการกระเช้าปีใหม่จากวัตถุธรรมชาติ 8 แสนกระเช้า แต่ทำไม่สำเร็จเพราะต้องไปรวบรวมจากหลายแหล่งผลิต ซึ่งเป็นจุดอ่อนของสินค้าชุมชนคือ การขาดแคลนเทรดเดอร์

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง ผลิตได้จำนวนมาก และมีตลาดจำหน่ายขยายเพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนโอท็อปไว้ 7 แนวทาง ได้แก่ 1.การขยายฐานผู้ประกอบการแบบเชิงรุก 2.การพัฒนาซัพพลายเชนสู่ตลาด เช่น โอท็อปเทรดเดอร์ 3.การขยายฐานเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มความชัดเจนในหน่วยงานหลัก 4.จัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาได้แม่นยำยิ่งขึ้น 5.เพิ่มกลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป 6.เพิ่มช่องทางการตลาด 7.การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

นายอภิชาติ กล่าวว่า แนวทางการปรับเปลี่ยนโอท็อปทั้ง 7 แนวทางเชื่อว่า จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งยกระดับสินค้าโอท็อปขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น