เชียงใหม่รวมใจสู้ไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

ผวจ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่หมอกควัน พร้อมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่แตง เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (15 ก.พ. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อบต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่แตง แก่นายอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อาสาสมัคร พร้อมรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมกันแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้เกิดเป็นความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ โดย ผวจ.เชียงใหม่ ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันบูรณาการลดปัญหาหมอกควันไฟป่าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลจากการดำเนินงานของ จ.เชียงใหม่ ในช่วง 60 วัน ห้ามเผาเพื่อ จ.เชียงใหม่ ไร้หมอกควัน ปี 2559 สามารถลดจำนวนจุด Hotapot จากปีที่แล้ว จำนวน 1,882 จุด เหลือ 997 จุด หรือ 47.02% ค่า PM10 มีจำนวนวันที่เกิดค่ามาตรฐาน ลดลงจากปีที่แล้ว 17 วัน เหลือ 14 วัน คิดเป็น 17.65% ระดับค่า PM10 สูงสุดถึงของปี 5.8 ที่สูงถึง 299 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 17 มี.ค. 58) ลดลงเหลือสูงสุด 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 59 (วันที่ 26 มี.ค. 59) มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ในช่วง 60 วัน จำนวน 18 คดี อากาศยานขึ้นลงได้ตามปกติ ซึ่งประชาชนตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการลาดตระเวน และดับไฟป่าในลักษณะของประชารัฐเป็นอย่างดี

ทั้งนี้แนวทางและการดำเนินการ ปี 2560 จ.เชียงใหม่ ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อช่วยเหลือ วิเคราะห์สภาพปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า นอกจากนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเชิงป้องกัน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2560) ใช้แนวทาง

“3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ขั้นตอนการรับมือ (20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 20 เมษายน 2560) ใช้ระบบ single command ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และขั้นตอนสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560) ได้นำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาปรับใช้ เช่น การทำป่าเปียก ปลูกป่า 3 อย่างใช้ประโยชน์ 4 อย่าง สำหรับจำนวน Hotspot ในปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 13 ก.พ. 60 เกิดขึ้นทั้งหมด 62 ครั้ง

แยกเป็น ป่าสงวน 28 จุด 8 อำเภอ แม่แจ่ม 17 ,ครั้ง แม่อาย 4 ครั้ง ,อมก๋อย 2 ครั้ง ,จอมทอง แม่แตง แม่วาง ดอยสะเก็ด และพร้าวอำเภอละ 1 ครั้ง ,ป่าอนุรักษ์ 16 จุด 6 อำเภอ ฮอด 4 ครั้ง, จอมทอง 4 ครั้ง ,แม่แจ่ม 3 ครั้ง, สะเมิง 2 ครั้ง ,แม่วาง 2 ครั้ง ,เชียงดาว 1 ครั้ง และเกษตรกรรม 18 จุด 9 อำเภอ แม่แจ่ม 4 ครั้ง ,ดอยเต่า 3 ครั้ง,เชียงดาว 3 ครั้ง ,ฝาง 2 ครั้ง ,แม่วาง 2 ครั้ง ,ดอยหล่อ เวียงแหง ฮอด แม่แตง อำเภอละ 1 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น