ส.ค.ศ.ท.จัดประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์

สกอ.เห็นชอบผนึกกำลังร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ มุ่งผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขา สกอ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และให้ข้อคิดในการผลิตและพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการผลิตและพัฒนาครู ทั้งนี้รองเลขา สกอ. ยังได้ให้ความเห็นชอบให้สภาคณบดีฯดำเนินการวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข มคอ. 1 สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการผลิตครูยุคใหม่ ตามที่สภาคณบดีได้เสนอโครงการไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับความร่วมมือของสมาชิกฯในการดำเนินการโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีความเห็นชอบและยินดีที่จะร่วมมือกับ สกอ.ในการผลิตและพัฒนาครู โดยทางคณบดีต้องการจะขอความกระจ่างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการผลิตครู และหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการพัฒนาครูให้ชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าสถาบันผู้ผลิตครูอาจไม่ต้องมีจำนวนมาก แต่สถาบันที่จะต้องพัฒนาครูอาจมีจำนวนมากได้และร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนากับท้องถิ่น โดยการคัดเลือกสถาบันจะต้องมุ่งแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณภาพสูงสุดได้อย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น