ชาวดอยเต่าแห่ร่วมงานพิธีศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระธาตุ “ดอยเกิ้ง” อบจ.หนุน

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเกิ้ง อำเภอดอยเต่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนจัดงานสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้งและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ณ บริเวณงานทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงานสรงน้ำพระบรมธาตุดอยเกิ้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ วีระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยเต่า และนายสงบ กันทะแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฮอด ทั้งนี้เพื่อ แสดงถึงความเคารพ สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอดอยเต่า เป็นการอนุรักษ์ รักษา และสืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยเต่า สร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสรงน้ำพระธาตุจำลอง การแสดงซ้อพื้นเมือง การประกวดขบวนแห่ครัวทานแบบล้านนา การแสดงดนตรีฉลองสมโภช และการแข่งขันชกมวยต่อต้านยาเสพติด

นายทนงศักดิ์ วีระ สจ.เขตพื้นที่อำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระบรมธาตุดอยเกี้งถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ชาวอำเภอดอยเต่าตลอดจนนักศิลนักบุญโดยทั่วไปในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุกันขึ้น และเป็นสถานที่ซึ่งทุกคนเคารพศรัทธาการสืบสานประเพณีทุกคนในด้วยใจศรัทธาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป ตนเองในฐานะส.อบจ.เขตพื้นที่ได้มีการประสานงานกับทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นและส่วนราชการของอำเภอ เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานสรงน้ำฯ เกิดความสมบูรณ์และเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งในปีนี้ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมให้การสนับสนุน และร่วมกันประกอบพิธีการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งงานได้จัดผ่านไปเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา

ปชส.อบจ.เชียงใหม่…ข้อมูล
มิตรแดนไกล…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น