ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสังฆรักษ์นวัชภัทร์ วชิรญาโณ (อาจารย์เชียร)

อิศราภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้แทนหม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูสังฆรักษ์นวัชภัทร์ วชิรญาโณ (อาจารย์เชียร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทในราชทินนามที่ “พระครูสุภัทรวชิรานุกูล” ณ ห้องประชุมแม่สนนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น