พาณิชย์ลงพื้นที่ส่งเสริม แหล่งผลิตผ้าไหมยกดอก


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง หมู่ 4 ตำบลเวียงยอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมยกดอก GI ของจังหวัดฯ และวัฒนธรรมปูนปั้น ที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม และสามารถจะพัฒนาตลาดให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนชนหรือเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจ และหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาตลาดต้องชม ของกระทรวงพาณิชย์ โดยพิจารณาจากตลาดที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่มีอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่นในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง หมู่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายเรวัต สิงห์ศักดิ์ ร้านคุณอู๋ไหมไทย พาเยี่ยมชมหมู่บ้าน/ร้านผู้ผลิตผ้าไหมยกดอก (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI) ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน
สำหรับหมู่บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง เป็นแห่งผลิต/ตลาดที่มีศักยภาพในการพัฒนา มีการส่งเสริมของเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งสถานที่ดังกล่าว มีต้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่เข็มแข็ง เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมยกดอก GI ของจังหวัดฯ และวัฒนธรรมปูนปั้น ในแต่ละบ้าน มีขนบธรรมเนียมประเพณี ชาติพันธุ์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่และสามารถส่งเสริมให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)และวิถีชีวิตในท้องถิ่น
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จะได้ส่งเสริมตลาดให้เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตสินค้าในพื้นที่ต่อไป ซึ่งจะสามารถสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนชนหรือเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ที่จะส่งผล
ต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!