งานหัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1


เครื่อข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย รวมตัวศิลปิน 50 ราย จากทั่วประเทศขับเคลื่อน งานหัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1 นำสินค้าหัตถกรรมร่วมจัดแสดงพร้อมจำหน่าย ที่เชียงใหม่ศิลาดลดอยสะเก็ด หวังให้งานหัตถกรรมเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าเงินสะพัดในงาน 10 ล้านบาท


น.ส.ทัศนีย์ ยะจา เจ้าของเชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์แอนดอยสะเก็ดเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครื่อข่ายศิลปิน โอทอปประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิลปินโอทอป โดยเชิญผู้ประกอบการโอทอป จำนวน 50 รายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อต้องการพัฒนางานด้านหัตถศิลป์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเครือข่าย ศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนยกระดับสินค้าประเภทหัตถกรรมให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น


กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากภาครัฐโดยกรมการพัฒนาชุมชน ต้องการกระตุ้นให้กลุ่มศิลปิน โอทอป ที่มีศักยภาพรวมตัวกัน และยกระดับสินค้าของตัวเอง ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างได้รับการสนับสนุน ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมด้านวิชาการ และการตลาด จากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มศิลปิน OTOP เห็นสมควร แสดงให้ภาครัฐเห็นว่าหลังจากได้รับการสนับสนุนส่งเสริม จากภาครัฐมาโดยตลอดเกิดผลอย่างไรบ้าง จึงเป็นที่มาของการจัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน รับกาลที่ 9 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ที่เชียงใหม่ศิลาดล บายทัศนีย์ แอดดอยสะก็ด เชียงใหม่

โดยมีการนำเสนอผลงานของศิลปินในเครือข่ายจำนวน 50 ราย มีการจัดแสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทย ในลักษณะแกลเลอรี่ ประกอบด้วยการจัดแสดง งานหัตถศิลปด้านต่างๆ ได้แก่ งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาน  งานเครื่องถม งานไม้ งานเครื่องหนัง เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น