“ครัวอิ่มอุ่น พี่น้องแม่โจ้” แห่งแรก แห่งเดียวในโลก

80 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ประสานการทำงานร่วมกับศิษย์เก่า ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ เริ่มต้นมาจากโครงการเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาแม่โจ้ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 พี่ๆ ศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้พบน้องนักศึกษาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนทุน มีฐานะทางการเงินของครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสจำนวนมาก จึงมีแนวคิดร่วมกันและเห็นความสำคัญที่ว่าเรามีความมั่นคง มีความเจริญเติบโตในอาชีพและชีวิตวันนี้ ต่างเพราะเคยได้รับโอกาสดังกล่าวจากพี่ๆ ความขัดสนยากจนนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ขอเพียงท้องอิ่มเราก็จะมีแรงที่จะดำรงชีวิตได้ เงินระดมทุนจำนวน 10,000 บาท จึงได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทำครัว คือ หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส กระทะ จานชาม เครื่องปรุงอื่นๆ ขึ้น

วันที่ 16 กันยายน 2555 เริ่มใช้ห้องชั้นล่างของเรือนพักสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ย้ายมาประจำที่อาคาร “ครัวพิรุณ” ที่สมาคมศิษย์เก่าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2557 เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสูงสุดของครัวอิ่มอุ่นฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 จึงได้ย้ายจากอาคารครัวพิรุณมาเป็นครัวฯ ประกอบอาหารสนับสนุนนักศึกษาชมรมพืชศาสตร์จัดทำรถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นรถกระทงที่สังคมยอมรับว่าสวยงามเป็นเลิศด้านฝีมือเชิงช่างศิลป์ส่งเข้าประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จนได้รับรางวัลชนะเลิศครองรางวัลถ้วยพระราชทานของล้นเกล้าทั้ง 3 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ต่อมาคณะกรรมการครัวอิ่มอุ่นฯ โดยนายอัถพล กาวชู (แม่โจ้รุ่น 50) ประธานคณะกรรมการเห็นควรที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร “ครัวอิ่มอุ่น พี่น้องแม่โจ้” ไว้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นการถาวรและมั่นคง จึงได้นำคณะกรรมการเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.อำนวย ยศสุข และอธิการบดีมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ซึ่งได้เห็นชอบและให้การสนับสนุนเป็นโครงการที่แสดงถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบรูปธรรมของลูกแม่โจ้ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นอย่างดี

ครัวอิ่มอุ่นฯ นี้มีหลักการคือเพื่อประกอบอาหารรับประทานด้วยตัวเองสนับสนุนนักศึกษาบุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงทุกคนที่ประสบปัญหาครอบครัว ขัดสน ขาดแคลน ได้รับประทานอาหาร ซึ่งเป็นความจำเป็นของชีวิต เป็นการสานสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย แสดงถึงอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ แสดงถึง “วัฒนธรรม” ที่มีรากเหง้าแห่งจิตวิญญาณความเป็นลูกแม่โจ้ และเพื่อสนองยุทธศาสตร์และสนับสนุนมหาลัยแม่โจ้สู่การเป็นลูกแม่โจ้ และเพื่อสนองยุทธศาสตร์และสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ครัวอิ่มอุ่นฯ เริ่มก่อสร้างวางเสาเอกเมื่อเร็วๆ นี้จากการสนับสนุนเงินของศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศกว่า 2 แสนบาท รวมถึงคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดการแข่งขันชกมวยการกุศลมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จจำนวน 3 แสนบาท มีพิธีเปิดครัวฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายและประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบต่างๆ ที่ศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่นนำมามอบให้ได้รับประทานร่วมกันตามประสาพี่น้องอย่างอบอุ่นมีแต่รอยยิ้ม อิ่มท้อง อิ่มใจ และอิ่มบุญ

ลูกแม่โจ้นั้นคือ “ผู้ให้” พวกเราผูกพันธ์กันแน่นเหนียว สมัครสมานกลมเกลียวด้วยหัวใจที่ว่า “แม่โจ้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี” นับว่าอาคาร “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่องน้องแม่โจ้” หลังนี้ เป็นอาคารหลังเดียวที่ไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชนและงบประมาณของแผ่นดินใดๆ แต่เกิดจากพลังความรัก ความสามัคคี พี่น้อง “ลูกแม่โจ้” ที่เต็มไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทย โครงการครัวอิ่มอุ่นฯ คือแห่งแรกแห่งเดียวในโลกที่ประกาศถึงความเข้มแข็งของชาวแม่โจ้ เป็นการสานคสามสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาอัตลักษณ์แม่โจ้ มุ่งหวังให้ศิษย์เก่าเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทุกคนมีส่วนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน เหมือนในอดีตที่ทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาไปแล้วยังสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ดีงามของความเป็นลูกแม่โจ้ ประการสำคัญคือเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ดังที่สังคมชื่นชมและศรัทธาไปอีกยาวนาน

สมพร แรกชำนาญ
กรรมการ-เลขานุการครัวอิ่มอุ่น / ข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น