เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลก”ม.ร.ว.”

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 เป็นประธาน ในพิธีเปิดบ้านวิชาการ เปิดโลก ม.ร.ว. สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีล้านนา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้ทันในเวทีโลก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และนโยบายส่งเสริม 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น มีสมรรถนะทักษะอย่างอย่างหลากหลาย ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะอาชีพ การเรียนการสอนอาเซียนสู่มาตรฐานสากล การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อันเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและโครงงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานการจัดการศึกษา ให้แก่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจและรับทราบผลการจัดการศึกษา รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อต่อโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 กล่าวว่า ขอชื่นชมที่ได้เห็นทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจากการรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและครู ถือได้ว่าเป็นการพัฒนางานการจัดการศึกษาที่มีประโยชน์นานัปการ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส่งเสริม 15 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และเตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ “การศึกษาไทย 4.0“ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้แก่ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ในการที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกๆ ฝ่ายยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนในทางที่ถูกต้อง และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถศักยภาพด้านทักษะวิชาการให้แสดงออกเป็นรูปธรรมด้านวิชาชีพ ดนตรี และศิลปหัตถกรรม รวมทั้งนิทรรศการต่างๆ นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่าย

ขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาเพื่อเป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในสายอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลก ม.ร.ว.สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีล้านนา” ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงกายแรงใจคิดและทำจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น