ค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be a nurse) ครั้งที่ 9

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be a nurse) ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด  Z seed เมล็ดพันธุ์ Gen Z เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น