ปายป้องกันไข้เลือดออก

อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระดมพลังมวลชน รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หลังจากปีที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคฯ สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอปายประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ก่อนฤดูระบาดของโรค ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพลังมวลชนและส่วนราชการเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน

การรณรงค์ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันการระบาด ของโรค และที่สำคัญหากโรคระบาดเข้าไปในกลุ่มนักท่องเที่ยวจะทำให้ กระทบต่อการท่องเที่ยว ที่คนในเมืองปายมีส่วนร่วมอีกด้วย

สำหรับ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อำเภอปายในรอบหลายปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเป็นประจำทุกปีจนถือเป็นโรคประจำถิ่น และในปี 2559 ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 232 คน คิดเป็น 771.66 ต่อแสนประชากร ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศเมื่อเทียบอัตราต่อประชากรแสนคน และอำเภอปาย สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจัยหลักของการเกิดโรค ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในและนอกบ้าน ที่สาธารณะ ภาชนะที่ไม่ได้ใช้แล้วต่างๆ

ในปีนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการรณรงค์เก็บกวาดขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกนํ้า เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ทั้งในและนอกบ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ เพื่อลดจำนวนภาชนะที่ยุงสามารถวางไข่ได้ ซึ่งเป็นวิธีป้องกันที่ได้ผลดีอีกทางหนึ่ง ก่อนที่จะถึงฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะมาถึง โดยเน้นพื้นที่หลัก คือตำบลเวียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกสูงสุดของอำเภอปาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น