ร่วมงาน Thailand – Myanmar Business Cooperation สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ. ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมงาน Thailand – Myanmar Business Cooperation และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 3 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น