คนเด่นการศึกษา…พระครูวิจิตรปริยัตยาทร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีการโปรดเกล้าให้พระครูวิจิตรสรคุณ (ถาวร) (ป.ธ.4 น.ธ.เอก พธ.บ.ศษ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ผอ.โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ราชทินนามที่ พระครูวิจิตรปริยัตยาทร

วันนี้เลยถือโอกาสนำประวัติ พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ซึ่งผมให้ความเคารพนับถือมานานมาให้ได้อ่านกัน ปัจจุบัน พระครูวิจิตรปริยัตยาทร (ถาวร ธัมมถาวโร) อายุ 30 ปี พรรษา 11 มีนามเดิม ถาวร สิงห์บุตร เกิดวันที่ 13 มี.ค.2529 บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ บิดา-มารดา ชื่อ นายอรุณ และนางสังเวียน สิงห์บุตร

เมื่ออายุได้ 13 ปี บิดา-มารดา ได้นำไปบรรพชาที่วัดพระบาทมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2542 มีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2549 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีพระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทัตโต) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังอุปสมบท ท่านมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และสามารถสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง งานปกครองได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเป็นหัวหน้ากุฏิพระราชปริยัตยานุสรณ์

งานการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบธรรมศึกษา เป็นครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ท่านได้สนองงานเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ดำเนินการจัดหาทุนอุปการะเลี้ยงดูพระภิกษุ-สามเณร และศิษย์วัดต่างจังหวัด โดยรับเข้ามาพักจำพรรษาในวัด ส่งเข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับชั้นต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ดำเนินการจัดหาทุนเพื่อการศึกษาต่อพระภิกษุ สามเณร ที่สามารถสอบผ่านพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการอุปถัมภ์การสอบพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี โดยรับเป็นเจ้าภาพจัดถวายภัตตาหารและน้ำปานะพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าสอบบาลี

งานเผยแผ่ เป็นวิทยากรแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง ในรายการ “พุทธธรรมคำเมือง จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์” ทางสถานีวิทยุ กวส.2 จังหวัดแพร่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00-21.00 น. อีกทั้งเป็นวิทยากรแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง ในวันพระ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนและในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดแพร่ จนถึงปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ ท่านสามารถอ่าน-เขียนอักษรภาษาล้านนา แสดงปาฐกถาธรรม เทศน์ทำนองพื้นเมืองล้านนา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี พระวินยาธิการ อำเภอเมืองแพร่

ปฏิบัติตามหน้าที่สนองงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนจังหวัดแพร่ ด้านคลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศในสาขาต่างๆ โดยเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

ในส่วนของจังหวัดแพร่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ “พระครูวิจิตรสรคุณ” (ราชทินนามในขณะนั้น) เลขานุการสำนักศาสนศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทส่งเสริมการพระพุทธศาสนาสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ / รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น