“หม่อมเหลน” มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ โปลิฯ ปีการศึกษา 2559 ยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีบรรยากาศเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปีการศึกษา 2539 และ 2550 รางวัลนักศึกษาพระราชทานในปี 2546 โดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก (สมศ.) ในปีการศึกษา 2549 ทำให้วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาในทุกด้านตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ ความรู้ คู่ คุณธรรม นำไปสู่การเป็นคนดี มีงานทำ มีความสุข ตามปณิธานของวิทยาลัยฯ สืบไป

นายฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานว่า ด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 3,557 คน มีอาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 247 คน ดำเนินการสอนหลักสูตรต่างๆ รวม 2 หลักสูตร 9 สาขางาน 4 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 868 ทุน อาทิ ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่สถานศึกษาสังกัดกรมการศาสนาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ , ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาล

ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลครูดีเด่นระดับอาชีวศึกษา, รางวัลครูดีในดวงใจ, รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา, รางวัลประกวดงานวิจัยทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จำนวน 120 รางวัล นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปีการศึกษานี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 646 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน 738 คน รวมทั้งสิ้น 1,384 คน วิทยาลัยฯ หวังว่าผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความสำเร็จ โดยยึดมั่นคำขวัญของวิทยาลัยฯ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สืบไป

นายประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

วิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนนักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และเปิดศูนย์ทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย

ดั้งนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้แทนจากสถานประกอบการและนักศึกษาดีเด่นประเภทต่างๆ เข้ารับเกียรติบัตรของวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ดังนี้ อาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ได้แก่ อาจารย์เมธาวดี ศรีคช ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายประนอม หล้าจู นายชัยชาญ ตัณฑ์เจริญรัตน์ และนายอภิสร สุขวัฒนาศัย

วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ บริษัท ฮอนด้าพาราไดซ์ เชียงใหม่ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซูซุ ศาลาฟาสเตอร์ จำกัด บริษัท โตโยต้าริช จำกัด

นักศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวนฤมล พรมกร สาขาการบัญชี นางสาวมัธณา แปลงชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวจันทร์จิรา ทรัพย์เจริญยิ่ง สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว นายนิพนธ์ คล้ายบัว สาขางานยานยนต์ นายอนุพล คำวัง สาขางานยานยนต์ นายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว สาขางานติดตั้งไฟฟ้า นายวิศรุต ชิดทอง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ นายธนกร วงศ์นาง สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพล วงค์ฤทธิ์ สาขางานก่อสร้าง นายพลศรุต พาพู่ สาขางานสถาปัตยกรรม และนายวันชัย เนาบรรพต นักกีฬาดีเด่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น