เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และให้การสนับสนุนนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว สำหรับผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เด็กชายพิทักษ์ชัย ชัยวิจิตต์ (ผู้ลงสมัครหมายเลข 3) ได้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่ และเด็กชายศิวกร ปิงเมือง (ผู้ลงสมัครหมายเลข 7) ได้เป็นรองประธานนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น