สกู๊ปหน้า1…3 เม.ย.-15 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่ 3 เมษายน-15 พฤษภาคมนี้ เน้นย้ำให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนต้องเป็นแบบ Smart Card เท่านั้น และผู้ทำการลงทะเบียนจะต้องศึกษารายละเอียด พร้อมกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ในนามประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า การที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้มี “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560” ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย ได้อย่างตรงเป้าหมาย เนื่องจากที่ผ่านมายังขาดฐานข้อมูลทำให้คนจนไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ทางกระทรวงการคลัง จึงได้เปิดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ขึ้น สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ที่ไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่มีรายได้น้อย ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา หากต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในรูปแบบสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และสำนักงาน คลังจังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบการให้สวัสดิการในเบื้องต้นจะให้เป็นบัตรสวัสดิการ สำหรับใช้ชำระค่าใช้จ่ายในภาคการขนส่ง และนอกภาคการขนส่ง ได้แก่ ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้มีรายได้น้อย โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียน ประกอบไปด้วย มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542) เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคารสลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

นอกจากนี้ หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เรารับอุปการะ (ถ้ามี) ใบมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการลงทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการลงทะเบียนกับกรมประมง (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์ และสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษา (ถ้ามี) โดยผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยลงทะเบียนทุกที่ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th และ www.epayment.go.th โดยต้องกรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน และสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ และการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จาก www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเดือนสิงหาคม และหากไม่มีชื่อให้รีบไปติดต่อหน่วยลงทะเบียนที่ท่านไปลงทะเบียนไว้ และเตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้

ทั้งนี้ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำว่า บัตรประจำตัวประชาชนที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 จะต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เท่านั้น และผู้ทำการลงทะเบียนจะต้องศึกษารายละเอียด เงื่อนไข กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจน และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน อีกด้วย

เจ็ดขุนพล

ร่วมแสดงความคิดเห็น