พาณิชย์โชว์ผลงาน 3 โครงการ ช่วยเกษตรระบายผลผลิต

พาณิชย์ปลื้ม 3 โครงการช่วยเหลือชาวนาประสบผลสำเร็จเกินคาด ช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการระบายผลผลิตออก สู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ในราคาที่สูงกว่าการขายในรูปแบบปกติทั่วไป ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผย กระทรวงพาณิชย์พร้อมดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตลอดจน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือก โดยเฉพาะในเรื่องของราคา การชั่งน้ำหนัก วัดความชื้นและหักสิ่งเจือปน ประกอบกับบางพื้นที่แหล่งผลิตผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกมีจำนวนน้อย เกษตรกรจึงถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายข้าว กระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 ขึ้น โดยจัดหาผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ และกำหนดช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากหรือราคา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกตลาดการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกร มีการแข่งขัน เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรม มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานทางด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ในขั้นตอนการรับซื้อรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพข้าวเปลือก อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาด

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในปีการผลิต 2559/60นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนดแผนให้จัดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในพื้นที่ 53 จังหวัด จำนวน 136 ครั้ง โดยมีการประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อ ให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวสามารถนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดตลาดนัดดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว จำนวน 98 ครั้ง ใน 41 จังหวัด เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายในตลาดนัด จำนวน 19,808 ราย ผู้ประกอบการเข้าร่วมรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดนัด จำนวน 273 ราย สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 – 1,200 บาท โดยมีปริมาณรับซื้อ 56,704.551 ตัน มูลค่า 471.779 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานจัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่ชาวนาใน 47 จังหวัด รวม 341 แห่ง มีชาวนาเข้าร่วมขายข้าว 2,299 ราย และกลุ่มชาวนา 330 กลุ่ม มีปริมาณการขายข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 220 ล้านบาท แยกได้ดังนี้ (1) ข้าวหอมมะลิ ประมาณ 8 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท และ (2) ข้าวชนิดอื่นๆ ประมาณ 3.5 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดกิจกรรม “โชห่วยช่วยชาวนา” โดยมีร้านค้าส่งร่วมดำเนินการ 76 ราย ร้านค้าปลีกเครือข่าย 352 สาขา ใน 44 จังหวัด ได้เปิดพื้นที่ให้ขายข้าว

การจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการเชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา และโครงการโชห่วย ช่วยชาวนา นั้น เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังที่จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการระบายผลผลิตออก สู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้น ในราคาที่สูงกว่าการขายในรูปแบบปกติทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ นั้น ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต นางอภิรดี กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น