ตรวจเยี่ยม “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเม่อร์”

สุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ยัง สมาร์ท ฟาร์มเม่อร์ และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมี นิวัติ ชาติดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น