วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จัดพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.มรกต สุวรรณชิน ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลเรียนดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 237 คน มี ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการเรียนการอสนภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่ว่าการศึกษาเพื่ออาชีพ และมีการกำหนดปรัชญาวิทยาลัย คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถณะทางสังคม นำไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต วิทยาลัยปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตร จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ในปีการศึกษา 2559 นี้เป็นปีที่ ดำเนินกิจการมาครบ 50 ปี ทางวิทยาลัยฯได้จัดให้มีกิจกรรมการเทศน์มหาชาติขึ้น เพื่อเป็นการเปิดรับปีการศึกษาใหม่ และเป็นการเฉลิมฉลองวิทยาลัยฯด้วยงานบุญอันยิ่งใหญ่ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา อาทิ เช่น การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ และเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีถวายความอาลัย และการจัดกิจกรรมที่แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมใจไว้ทุกข์โดยพร้อมเพียงกัน

ในด้านงานวิชาการ ทางวิทยาลัยได้จัดโครงการนำนักศึกษาออกไปบริการวิชาชีพ ให้ความรู้ แก่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 15 หน่วยงานตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยฯได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆในระดับประเทศ อาทิ รางวัลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 24 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง จำนวน 18 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล,รางวัลการแข่งขันประกวด นวัตกรรมทางวิชาชีพ จัดโดย บริษัท C.P.ALL จำกัด (มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3 รางวัล,รางวัลการแข่งขันประกวดการทำ Clip VDO เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ฮอร์โมน พอเพียง กับสุขที่เพียงพอ” จัดโดย บริษัทยูเมะพัส จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท

นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัย โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานในการจัดการอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 30 ชม.การลงนามความร่วมมือกับจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ภายใต้โครงการ 3 มี ”มีงาน มีเงิน มีวุฒิ” การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท Union Food จำกัด ในการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย อีกทั้งยังได้ส่งผลงานวิจัยของคณาจารย์เข้าร่วมประกวดในการแข่งขัน “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 9 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรวม 23 ผลงาน จากจำนวนส่งเข้าประกวดจำนวน 23 ผลงานคิดเป็น 100%

ปีการศึกษา 2559 คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูดีเด่น, รางวัลครูในดวงใจ และรางวัลเชิดชูเกียรติครูสอนนา 30 ปี, รางวัล Opec Teacher Awords จากคณะกรรกมการประสานและส่งเสริมโรงเรียนเอกชน (บสกช.) จำนวน 5 รางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น