TDRI คุย สพม.34 สานแนวประชารัฐ

ทีดีอาร์ไอ คุย สพม.34 หาแนวทางสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ผ่านมา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เข้าสัมภาษณ์ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดหัวข้อเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาของจังหวัดมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนหรือไม่ อย่างไร ปัจจุบันมีการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาตามกลไกประชารัฐของจังหวัดหรือไม่ อย่างไร ในระดับมัธยมศึกษา ควรมีการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐหรือไม่ อย่างไร เพื่อนำข้อมูลและแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำเนินโครงการ “การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ และเสนอแนะแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวนด้วยการจัดการศึกษา โดยศึกษากรณีตัวอย่างใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดตาก และจังหวัดนครพนม ดังนั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จึงขอสัมภาษณ์ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น