ซินเซิงมอบราวัล ครูผู้บริหารดีเด่น

เมื่อวันที่ผ่านมา นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบ อนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น และครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ 1.ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร 2.ประกาศเกียรติคุณ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น นางสาวพิไลพร ศรประสิทธิ์ นางสาวสุนีย์ สามใจ ว่าที่เรือตรี จตุรงค์ เปรมเสถียร นายบรรพต บุญจู นางสาวเทียมจันทร์ โตวิชา นางสุภาพร ชมพล นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ์ นายอมรเทพ ธรรมวรรณ นางเพ็ญประภา สายเกิด และนางกัญญาณัฐ ศรีบุตรทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น