ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รัฐช่วยเหลือเปิดรอบใหม่

คลังจังหวัดเชียงใหม่ เผยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 3 เมษายน -15 พฤษภาคม นี้ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ย้ำผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา หากต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ ในรูปแบบสมัครใจ

นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ในนามประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ไม่เคยลงทะเบียนและผู้มีรายได้น้อยที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา หากต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต้องมาลงทะเบียนใหม่ ในรูปแบบสมัครใจ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย ,สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ โดยลงทะเบียนที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ส่วนรูปแบบการให้สวัสดิการในเบื้องต้นจะให้เป็นบัตรสวัสดิการ ใช้ชำระค่าใช้จ่ายในภาคการขนส่งและนอกภาคการขนส่ง อาทิ ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระรายจ่ายของผู้มีรายได้น้อย จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับ คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จะต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2559 ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลากธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mof.go.th หรือ www.fpo.go.th และ www.epayment.go.th โดยต้องกรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยสามารถศึกษาข้อมูลและกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เมื่อปี 2559 จำนวน 251,431 คน พบปัญหาอุปสรรคบางประการ เช่น ผู้ที่ลงทะเบียนไว้บางคนยังไม่ได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร บางส่วนไม่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น