ว.เทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น “รฦก”

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น รฦก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัย พร้อมกล่าวให้โอวาท เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอริยวิทย์ 1 อาคารอริยวิทย์

ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ว่า ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน และนักศึกษาทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา และรับประกาศนียบัตร ในวันนี้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา จะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐาน ในการหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตของตนเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกคนต้องสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติติดตัวตลอดไป อีกประการหนึ่งคือ คุณธรรมความดี เพราะด้วยคุณธรรมความดีนี้เอง ที่จะทำให้ทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในทางที่สุจริต ให้เกิดประโยชน์ ในทางที่ดี ที่เหมาะแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเป็นที่สุด

คุณธรรมที่สำคัญ ที่อยากจะฝากไว้ ในวันนี้คือ ความกตัญญูกตเวทิตา ได้แก่ การระลึกถึงคุณที่ผู้อื่น ได้กระทำแก่ตน ไม่ลืม และตอบแทนด้วยการประพฤติตน เป็นคนดี รู้จักหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยชอบ ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า วินัย ปัญญา ทักษะ หาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณ ผู้ที่มีพระคุณแก่เรา ที่สำคัญได้แก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้การเกื้อกูลแก่เรา ให้วิชาชีพการงานให้เราได้อยู่สุขสบาย มาจนทุกวันนี้ ให้สมกับชื่อรุ่นของนักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 19

จึงหวังว่า นักเรียน และนักศึกษา ที่อยู่พร้อมกัน ณ ที่นี้ จะได้รับฟัง และเลือกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เป็นสำคัญ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ พบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ดี ที่พึงปรารถนา ทุกประการ

อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2539 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 21 โดยเปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพระดับกลาง ให้มีทักษะวิชาชีพ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย เพื่อสนองความต้องการด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ วินัย สามัคคี เพื่อให้ทุกคนมีคุณลักษณะที่พร้อมด้วย วินัย ปัญญา ทักษะ อันเป็นปณิธานสูงสุดที่วิทยาลัยตั้งไว้ ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2559 นี้ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยได้สร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในระดับประเทศหลายรางวัล

และในปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัย ได้ขออนุญาตเปิดสอนเพิ่ม ดังนี้หลักสูตรปกติ ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และ สาขางานบริการอาหารเครื่องดื่ม

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในวาระโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของบุตรหลาน ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 19 ในชื่อรุ่น รฦก ซึ่งมีความหมายว่า “การระลึกถึง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น