แจกสิ่งของชุดธารนํ้าใจ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พบปะประชาชน

นางกิติยา ฮวกนิล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอฝาง ร่วมแจกสิ่งของชุดธารนํ้าใจ ให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอฝาง ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พบปะประชาชน จำนวน 200 ชุด มอบจักรยานแก่นักเรียน จำนวน 5 คัน และเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 6 ราย ณ ศาลเจ้าฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ ต.ม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น