อบรมทะเบียนมะเร็งระดับประชากร

งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร : วิเคราะห์การรอดชีพโรคมะเร็งระดับประชากร (Population-based cancer survival analysis) เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทะเบียนมะเร็งได้พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำข้อมูลทะเบียนมะเร็งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน โดยมี รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง และ นพ.ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมะเร็งในภูมิภาคต่างๆ และนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 24 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น