จัดหารถบัสสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

“รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบัสสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นมูลค่า 2,800,000 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุลรักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบ และนางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้รับมอบ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น