รัฐบาลญี่ปุ่น ส่งมอบรถบัสโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบัสสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] มูลค่า 2,800,000 บาท

ซึ่งจัดพิธีมอบขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุลรักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร พร้อมด้วย ดร.วิชัย วงศ์ไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯรับมอบ ในโอกาสนี้นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความขอบคุณ

นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร กล่าวว่า โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 เพื่อให้การศึกษาพิเศษแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมประมาณ 248 คน จากเขตพื้นที่บริการการศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน นอกจากการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแล้ว ทางโรงเรียนยังใด้พยายามจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาบ่อยครั้ง เพื่อเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกทักษะดำรงชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

โครงการจัดหารถบัสฯจึงเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาที่โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพทักษะดำรงชีวิตของนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินเรียนรู้ โดยผ่านการเรียนรู้จากสภาพจริง สถานการณ์จริง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายนอกสถานศึกษา และร่วมกิจกรรมกับชุมชน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนต้องเสียงบประมาณจำนวนมาก เพื่อจ้างรถโดยสารรับจ้างขนาดเล็กนำนักเรียนไปทำกิจกรรมที่สำคัญสภาพรถดังกล่าว ขาดความปลอดภัยสำหรับนักเรียนทื่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ดังนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่น จึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเพื่อจัดหารถบัส (30ที่นั่ง) มูลค่า 2,800,000 บาท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาทิ สัญญาณไฟแจ้งสถานการณ์การขับขี่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยขยายโอกาสในการศึกษา และ การฝึกทักษะดำรงชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)

ร่วมแสดงความคิดเห็น